Hacca gitmek kadınlar için sünnet, erkekler için farz mı?

Şartlarını taşıyan her Müslüman erkek ve kadın için hac farzdır. Haccın şartları ise; erkekleri ve kadınları içine alan genel veya yalnız kadınlarla ilgili özel şartlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar tam olarak bulununca hac ve edası farz olur. Aksi halde farz olmaz. Kuran-ı Kerîm, yoluna gücü yetenlerin hac görevini ifa etmesinin Allah’ın …

Detay »

HAC VE UMRE ZİYARETİ YAPANLARA HAZRET-İ İBRAHİM’İN DUÂSI

Haccın îfâ edildiği mübârek topraklar, Hazret-i Âdem’den bu yana îmanlı yüreklerin rûhâniyetleriyle feyizlenmiş, âşıkâne gözyaşlarıyla sulanmıştır. Ârifâne bir gönülle hac yapanlar, o mekânlarda bunları ve birçok peygamberin mânevî izlerini arar ve onların hâtıralarından feyz alırlar. Çünkü müstesnâ bir feyiz menbaı olan bu kudsî mekânlar, nebîler silsilesinin muazzez hâtıraları ile doludur. …

Detay »

HACC-I MEBRUR NE DEMEK?

Haccı îfâya yönelen âşık gönüller, bir taraftan bu duâ ile yoğrulurken diğer taraftan da Harem-i Şerîf dâhilinde ve bütün Mekke sokaklarında Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dolaştığını, yaşadığını düşünerek belki O’nun mübârek ayaklarının izi üzerinde bulunabileceğini hayâl eder, o izlere cân u gönülden yüz sürebilmenin heyecânını yaşar ve ondan intikâl …

Detay »

SAFÂ-MERVE TEPELERİ ÖNEMİ VE SA’Y

Safâ ve Merve Tepeleri, bugünkü Zemzem Kuyusu’nun bulunduğu noktada susuzluktan bunalmış olan İsmâil -aleyhisselâm-’ın vâlidesi Hazret-i Hâcer’in telâş ve heyecan içerisinde su bulmak maksadıyla gidip geldiği iki mübârek tepedir. Bu sebeple Safâ ile Merve arasındaki gidiş ve geliş, insanın Cenâb-ı Hakk’a büyük bir huşû, hiçlik ve acziyet îtirâfı içerisinde ilticâ …

Detay »

KÂBE-İ MUAZZAMA’DAKİ ZİYARET EDİLECEK YERLER

Mü’­min­le­rin kıb­le­si Kâ­be-i Mu­az­za­ma, Ce­nâb-ı Hakk’ın Kur’ân-ı Ke­rîm’de: “…Sec­de et ve yak­laş!” (el-Alak, 19) buy­ru­ğu ile ikâ­me­si­ni em­ret­ti­ği na­maz ibâ­de­ti­nin is­ti­kâ­met he­de­fi­dir. Ay­nı za­man­da bü­tün müs­lü­man­la­rın müş­te­re­ken te­vec­cüh et­ti­ği nok­ta, yâ­ni İs­lâm dün­yâ­sı­nın nab­zı­nın at­tı­ğı yer­dir. İlâ­hî na­zar­la­rın in­san­da­ki te­cel­li­gâ­hı kalb olduğu gibi, kâ­inat­ta­ki te­cel­li­gâ­hı da Kâ­be’dir. Yâ­ni kâ­inât için­de …

Detay »

HAC VE UMREDE MEDİNE-İ MÜNEVVERE ZİYARETİ

Hac ve umre ibâdetlerinin başlangıcında veyâ nihâyetinde, Medîne-i Münevvere’de ziyâret ettiğimiz Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in makâmı; kalbin, ilâhî muhabbet nakışlarıyla ziynetlenip ulviyyet kazandığı bir mekândır. Bundan dolayı Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in yüce hâtıraları ve can bahşeden nefesiyle dolu o mübârek topraklara yüz sürerken, O’nun rûhâniyetinden nasîb alma aşkıyla …

Detay »

VEDA TAVAFININ VAKTİ VE SIHHAT ŞARTLARI

Vedâ tavafı ne zaman yapılır? Vedâ tavafının sıhhat şartları nelerdir? İşte vedâ tavafının vakti ve sıhhat şartı… Vedâ tavafı ziyaret tavafından sonra yapılır. Mekke’den ayrılıp mîkat dışına çıkılmadıkça vakti sona ermiş olmaz. Vedâ tavafını yapmadan Mekke’den ayrılan kişi henüz mîkat sınırları dışına çıkmamışsa, ihramsız olarak Mekke’ye dönüp vedâ tavafını yapması vâciptir. Mîkat dışına …

Detay »

UMRENİN VACİPLERİ NELERDİR?

Umre farz mıdır? Umrenin farz ve vâcipleri nelerdir? İşte cevapları… Hanefîler’e göre, umrenin farzları ihram ve tavaf olmak üzere ikidir. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür. Şâfiî ve Hanbelîler’e göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa‘y  ve  tıraş  birer  rükündür.  Mâlikî  mezhebinde ise, ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir. …

Detay »

UMREYE NE ZAMAN GİDİLİR?

Umre ne zaman yapılır? Umreye gitme zamanı var mıdır? İşte cevabı… Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Ramazanda yapılması mendup ve daha faziletlidir. Ancak Hanefî mezhebinde “teşrîk günleri” denilen yılda beş gün yani arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde umre yapmak, tahrîmen …

Detay »

PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARET ADABI

Mescid-i Nebi ve Peygamberimizin kabrini ziyaret adabı nasıl olmalıdır? İşte Peygamberimizi ziyaret etmenin hükmü… Peygamberimizi ziyaret etme adabı… Resûlullah’ı ziyaret için Medine’ye giderken, Mescid-i Nebî’yi ziyarete ve orada namaz kılmaya niyet edilir. Çünkü bu mescid, Mescid-i Harâm ve Mescid-i Aksâ gibi içinde namaz kılmak üzere uzak yerlerden sefer yapılacak üç …

Detay »
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.